Здавалка
Главная | Обратная связь

Д О Д А Т К О В А Л І Т Е Р А Т У Р А1. Айвазян С.А., Мхитарян С.В. Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022с.

2. Алексинская Т.В. Экономико-математические методы и модели: Учебное пособие. – Таганрог, Изд-во ТРТУ, 2002. – 153с.

3. Вагнер Г. Основы исследования операций/Пер. с англ. В 3-х томах. – М.: Мир: Т.1 – 1972. – 335с.; Т.2 – 1973. – 488с.; Т.3 – 1973. – 501с.

4. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. – М.: Наука, 1988. – 552с.

5. Грубер Й. Економетрія. Том 1: Вступ до множинної регресії та економетрії: Навчальний посібник. – К.: Нічлава, 1998. – 384с.

6. Грубер Й. Економетрія. Том 2: Економічні прогнозні та оптимізаційні моделі: Навчальний посібник. – К.: Нічлава, 1999. – 296с.

7. Исследование операций в экономике: Учебное пособие/Под ред. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 407с.

8. Лугінін О.Є., Білоусова С.В., Білоусов О.М. Економетрія: Навчальний пособник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 252с.

9. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 452с.

10. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 296с.

11. Охріменко М.Г., Дзюбан І.Ю. Дослідження операцій: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 184с.

12. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск./ Пер. с англ. – К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 592с.

13. Финансовый менеджмент/ Под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 1993. – 268с.

14. Шапито В.Д. Управление проектами. – СПб.: Два-три, 1993. – 443с.

 

Додаток 2

Система нарахування балів по видам навчальної роботи

Форми навчальної роботи Види навчальної роботи Бали
1. Аудиторна
1.1. Лекції Відвідування
1.2. Практичне, Семінарське заняття     Відвідування
Захист виконаного домашнього завдання
Відповідь при опитуванні
Участь в обговоренні відповідей
Доповнення при опитуванні
Виконання навчальних завдань
Доповнення при виконанні навчальних завдань
Тестування
1.3. Самостійна та індивідуально-консультативна робота Вивчення окремих тем або питань, що передбачені робочою програмою для самостійного опрацювання
1.4. Підсумковий контроль Поточний модульний контроль
Іспит

 

Додаток 3

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення дисципліни

Форма роботи Види роботи Бали
1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах (внутрішньо інститутських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних). 2. Участь в конкурсах: вузівських, професійних, всеукраїнських, міжнародних. 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності. 4. Інші.        
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках. 2. Участь в конкурсах студентських робіт. 3. Участь в студентських наукових конференціях. 4. Інші.
3. Інші  

 

Додаток 4

Система нарахування штрафних балів за видами робіт з вивчення дисципліни

Форма роботи Види порушення Бали
1. Навчальна 1. Пропуск заняття. 2. Порушення термінів підготовки. 3. Інші.
2. Самостійна робота студента 1. Порушення термінів підготовки. дом. завдання. 2. Непідготовленість до аудиторних занять 3. Інші.
3. Індивідуально-консультативна робота 1. Порушення термінів виконання ІНДЗ 2. Інше.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.