Здавалка
Главная | Обратная связь

Практичне заняття 15. Проста вибіркова лінійна регресіяЛітература: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

Практичне заняття 16. Двофакторна лінійна регресійна модель.

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

 

Практичне заняття 17. Оцінка параметрів та прогнозу.

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

 

Практичне заняття 18. Оцінка параметрів регресії. Оцінка рангової кореляції за коефіцієнтами Кендела і Спірмена Лінійні моделі з наявною мультиколінеарністю, їх оцінка та методи усунення

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

 

Практичне заняття 19. Термінальні ряди. Оцінка параметрів динамічних моделей, наявності автокореляції та її усунення.

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

 

 

Самостійна робота студентів

Мета самостійної роботи студентів полягає в закріпленні теоретичних знань та розвиненню практичних навичок по ключовим проблемам предмету «Економіко-математичне моделювання», опануванні сучасних підходів до вирішення проблем практичного впровадження наукових результатів в практику виробництва, вироблення у студентів самостійного критичного погляду на предмет, що вивчається.

Самостійна робота студентів полягає в написанні рефератів по теоретичним розділам курсу, аналізу і систематизації реальних прикладів виробничих ситуацій з точки зору логістичного підходу та формуванні практичних рекомендацій до їх аналізу.

7.Тематика самостійної роботи студентів

Денна форма навчання – 90 годин.

Заочна форма навчання – 156 годин.

1. Наведіть приклади економічних ситуацій, коли вибір управлінського рішення варто здійснювати з урахуванням декількох критеріїв оптимальності. Записати в загальному вигляді багатокритеріальну задачу, в якій одні цільові функції вимагають максимізації, а інші – мінімізації.

2. Зміст, етапи, особливості і принципи економіко-математичних моделей.

3. Властивості розв’язків задачі лінійного програмування.

4. Аналіз результатів розв’язків за лінійними економіко-математичними моделями. Задачі аналізу результатів розв’язків.

5. Аналіз виробничих випадків економічних операцій, які формалізуються задачами лінійного програмування – задачі розподілу ресурсів, задачі створення оптимальних сумішей і т.ін.

6. Співвідношення двоїстості задач лінійного програмування.

7. Економічна інтерпретація двоїстої задачі.

8. Двоїстий симплексний метод.

9. Цикли перерахунку в транспортних задачах

10. Вироджені транспортні задачі.

11. Незбалансована транспортна задача.

12. Після оптимізаційний аналіз економіко-математичних задач – аналіз на чутливість.

13. Практичні економічні операції, які зводяться до задач цілочисельного лінійного програмування.

14. Задача про агента, задача комівояжера.

15. Задачі нелінійного програмування: застосування в практиці.

16. Опуклі та вгнуті функції.

17. Елементи квадратичного програмування.

18. Градієнтні методи.

19. Метод штрафних функцій.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.