Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета і завдання проведення практичних занятьМетою проведення практичних і семінарських занять є закріплення у студентів основних теоретичних положень навчальної дисципліни та напрацювання студентами практичних навичок аналізу і синтезу економіко-математичних моделей операцій, розрахунку кількісних показників ефективності і якості функціонування економічних систем.

Завдання проведення практичних занять:

· Засвоїти методику та технологію економіко-математичного моделювання різноманітних класів економічних систем;

· Засвоїти основні методи і практичні прийоми розрахунку кількісних показників якості функціонування економічної системи з метою вибору її раціональної структури, законів управління процесами в системі;

· Глибше засвоїти теоретичні знання, які отримані під час лекцій та самостійної роботи, для вироблення у студентів самостійного та критичного мислення щодо предмету навчальної дисципліни.

 

5. Тематичний план практичних занять та їх зміст

Денна форма навчання

Практичне заняття 1. Побудова математичних моделей системи обмежень задач. Перетворення системи обмежень.

Література: основна [1, 4, 6, 10]; додаткова [3, 7, 9]

Практичне заняття 2. Графічний метод розв’язку задачі лінійного програмування.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 3. Симплексний метод з природним базисом.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 4. Симплексний метод зі штучним базисом.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 5. Побудова оптимального плану в збалансованій транспортній задачі.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

 

Практичне заняття 6. Поняття двоїстості. Правила побудови двоїстих задач. Теореми двоїстості. Двоїстий симплекс-метод.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

 

Практичне заняття 7. Цілочисельні задачі лінійного програмування. Метод Гоморі. Метод «гілок і меж».

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 8. Цілочисельні задачі лінійного програмування. Метод Гоморі. Метод «гілок і меж».

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 9. Елементи нелінійного програмування: геометричний розв’язок, метод невизначених множників Лагранжа.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

Практичне заняття 10. Елементи нелінійного програмування: умови Куна-Такера, квадратичне програмування.

Література: основна [1, 2, 4, 6, 8, 10, 13 – 15]; додаткова [2, 3, 7, 9, 11]

 

Практичне заняття 11. Аналіз чинників і види невизначеності. Аналіз чинників ризику. Види ризику. Методи аналізу ризиків. Основні підходи щодо управління ризиком. Зовнішні і внутрішні способи зниження ступеню ризику.

Література: основна [5, 19]; додаткова [12, 13, 14,]

 

Практичне заняття 12. Ризик в абсолютному вираженні. Ризик у відносному вираженні. Використання нерівності Чебишева. Визначення зон ризику.

Література: основна [5, 19]; додаткова [12, 13, 14,]

Практичне заняття 13. Принципи побудови економетричних моделей

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]

Практичне заняття 14. Методика розрахунків основних статистичних характеристик динамічних і варіаційних рядів.

Література: основна [3, 7, 9, 11, 12, 16 – 18]; додаткова [5, 6, 8, 10]©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.