Здавалка
Главная | Обратная связь

Лутченко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Практикум. Частина І. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 76 с.КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Л.І. Лутченко

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

ПРАКТИКУМ

 

 

 

Кіровоград – 2007


УДК 519.2

ББК 22.17

Л 86

 

Лутченко Л.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Практикум. Частина І. – Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка, 2007. – 76 с.

 

 

Рецензенти: О.В.Авраменко, доктор фізико-математичних наук, професор,

Ю.В.Яременко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 

 

Затверджено до друку методичною радою КДПУ ім. В.Винниченка (протокол № __ від __.02.2007 р.).

 

 

ББК 22.17

Л 86

 

© Лутченко Л.І., 2007


 

ВСТУП

При вивченні різних явищ проводять спостереження та досліди, в результаті одержують значення деяких величин, які називають випадковими. Мета вивчення курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з математичним апаратом для вивчення закономірностей випадкових величин, який дає теорія ймовірностей. Як і всяка математична теорія, теорія ймовірностей абстрагується від конкретних випадкових величин та випадкових явищ і вивчає їх загальні властивості у певних математичних моделях. У цих моделях такі поняття, як спостереження, дослід, вимірювання та інші замінюються одним поняттям – подія.

У фізиці, інформатиці, біології, техніці, економіці, військовій справі, у різних соціологічних дослідженнях та деяких галузях народного господарства широко використовують статистичні методи дослідження, зокрема, статистичні методи обробки експериментальних даних. Ці методи ґрунтуються на теорії ймовірностей і необхідні студентам при вивченні спеціальних дисциплін.

У даному навчально-методичному посібнику розкрито зміст вивчення дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” студентами спеціальності 6.080200 „Інформатика” за кредитно-модульною системою навчання, наведено індивідуальні завдання для самостійної роботи та зразки розв’язання типових прикладів. До окремих питань подано короткі теоретичні відомості.

Робота буде корисною і для студентів інших спеціальностей, цікавою для викладачів математичних дисциплін, а також для тих, хто займається самоосвітою із зазначених питань.

 


ВИМОГИ до курсу

“Теорія ймовірностей та математичнА статистика”

 

З Н А Н Н Я

-Визначення ймовiрностi (класичне, частотне, аксіоматичне, геометричне);

-властивостi ймовiрностей, умовнi ймовiрностi, незалежнi подiї, формули повної ймовiрностi i Байєса;

-схема і формула Бернуллi, граничні теореми для схеми Бернуллі;

-означення випадкової величини, функцiя розподiлу, щiльнiсть, числовi характеристики випадкових величин: математичне сподiвання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, мода, медіана, моменти, асиметрія, ексцес;

-основнi розподiли: бiномiальний, Пуасона, геометричний, рiвномiрний, показниковий, нормальний та їх числовi характеристики;

-незалежнi випадковi величини, коефiцiєнт кореляцiї;

-характеристичнi функцiї та генератриси;

-закон великих чисел та центральна гранична теорема;

-поняття випадкового процесу. Основнi типи випадкових процесiв:

вiнерiвський, Пуасона, дискретнi ланцюги Маркова;

-основнi задачi математичної статистики; вибірка та основні її характеристики;

-основнi методи оцiнки невiдомих параметрiв: метод моментiв, метод максимальної правдоподiбностi;

-перевiрка незмiщеностi та ефективностi оцiнок;

-iнтервальне оцiнювання невiдомих параметрiв;

-критерiї згоди: Колмогорова, Х¤, Колмогорова-Смiрнова;

-критерiй Неймана-Пiрсона;

-метод найменших квадратiв, лiнiйна регресiя.

 

У М I Н Н Я

-Знаходити ймовiрностi випадкових подiй;

-користуватися формулами повної ймовiрностi та Байєса;

-знаходити математичне сподiвання, дисперсiю, моменти, асиметрію, ексцес та коефiцiєнт кореляцiї випадкових величин;

-знаходити розподiли функцiй вiд випадкових величин, будувати їх графіки;

-застосовувати закон великих чисел та центральну граничну теорему для перевiрки збiжностi випадкових величин;

-робити класифiкацiю станiв дискретного ланцюга Маркова, знаходити ерготичний розподiл;

-будувати емпiричну функцiю розподiлу, гiстограму, полігон;

-знаходити вибiрковi середнє, дисперсiю, моду, медіану, коефiцiєнт кореляцiї;

-знаходити точковi та iнтервальнi оцiнки невiдомих параметрiв, перевiрити їх незмiщенiсть та ефективнiсть;

-використовувати критерiй Х¤, Колмогорова для перевiрки статистичних гiпотез;

-будувати лiнiйну регресiю.


ПРОГРАМА КУРСУ

ТЕОРIЯ ЙМОВIРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.